۹۶/۶/۶ 
شیَششش 😁 ۶+۶+۶=۱۸ 
سنه جذابیه ولی حس خاصی ندارم 😒
تاریج تولدت مهم نیست تاریخ تبلورت مهمه 💓