یه نقاق ایتالیایی هست و اسمش کارلوته اون زیبایی رو اینطور تعریف کرده :اون میگه زیبایی مجموعه ای از اجزاییه که آنچنان با هم هماهنگ هستند که نیازی نیست چیز دیگه ای بهشون اضافه بشه برداشته بشه و یا جایگزین بشه